Share:

Normativa Completa en Català

Admissió

La Comissió Acadèmica del Màster (CAM) és la que determina si un estudiant és admès als estudis de màster. En el moment de l'admissió, la CAM també establirà:

- El tutor de l'estudiant
- Les assignatures complementàries que haurà de fer l'estudiant
- El termini per a la finalització dels cursos i la tesi de màster (veure normativa de permanència).


Matrícula


Abans de la matrícula, l'estudiant haurà de presentar un full d'autorització de matrícula on s'especifiquin les assignatures que farà durant el quadrimestre. Aquest full haurà d'anar signat pel tutor.

El tutor té la responsabilitat de establir l'itinerari d'assignatures que l'estudiant ha de fer en el màster, sempre incloent les assignatures complementàries establertes per la CAM. El tutor podrà proposar i acordar amb la CAM modificacions en la llista d'assignatures complementàries (Cal preveure casos d'impossibilitat de fer una assignatura degut a que no s'ofereixi al centre que la imparteix, o bé a incompatibilitat d'horaris. En aquests casos, es podria proposar una solució alternativa.}.

 

Normativa de permanència

Tot estudiant que estigui vinculat en algun d'aquests màsters haurà de fer entre 60 i 120 ECTS, dels quals entre 30 i 90 seran de cursos i 30 de tesi de màster. El cursos dependran dels coneixements previs de l'estudiant en el moment de ser admès al màster.

La normativa de permanència estableix el període màxim que cada estudiant podrà utilitzar per superar els cursos i la tesi de màster. Addicionalment, també determina un nombre mínim de crèdits que l'estudiant haurà de superar durant el primer any del màster. En particular,

Durant el seu primer any acadèmic (dos primers quadrimestres),
l'estudiant haurà d'obtenir un mínim de 15 ECTS (Normativa acadèmica dels màsters oficials, UPC (Aquesta normativa podria ser diferent a altres universitats (p. ex. UdG o URV). Si hi ha incompatibilitats caldria fer una proposta diferent.

Per a la finalització dels estudis de màster es distingiran dos terminis: un per a la finalització dels cursos i l'altre per a la finalització de la tesi de màster. Cada termini ve determinat per un nombre de quadrimestres a partir del moment de la matrícula i depèn
del nombre total de ECTS que l'estudiant ha d'obtenir. Els terminis
són els següents:ECTS
Finalització cursos
Finalització tesi
60
61-90
91-120
3er quadrimestre
4rt quadrimestre
5è quadrimestre
4rt quadrimestre
5è quadrimestre
6è quadrimestre
 

 

Com a exemple, un estudiant que es matriculi al Setembre de 2008 i hagi d'obtenir 75 ECTS, haurà d'haver completat els cursos abans del Juliol de 2010 (4 quadrimestres) i defensat la tesi de màster abans de Gener de 2011.