Share:

Segmentació d’imatges en temps real mitjançant l’anàlisi de textura i color

Oferta de tesi de màster
Informació General

Títol de la tesi: Segmentació d’imatges en temps real mitjançant l’anàlisi de textura i color

Data de caducitat: 30/06/09
Orientació: recerca

Grupo de recerca del director de la tesi: RIVI – Robòtica i Visió Intel·ligents (URV)

Director de la tesi: Dr. Domènec Puig
Correu electrònic: domenec.puig@urv.cat

Descripció de la tesi
Els mètodes de segmentació i classificació d’imatges es poden categoritzar en dos grans grups: paramètrics i no-paramètrics. Els paramètrics, com els classificadors de màxima verossimilitut, requereixen que les dades amb les que operen estiguin basades en algun model estadístic predefinit. Aquests mètodes acostumen a tenir diverses limitacions davant situacions com l’alta dimensionalitat de les dades i els canvis d’escala a les imatges. Els mètodes no-paramètrics no requereixen que la informació tingui un tipus particular de distribució de probabilitat, ni tampoc l’ús d’un estadístic en particular. A canvi, necessiten estimar la densitat de probabilitat de cada observació usant les mostres disponibles en el conjunt d’entrenament.
Per altra banda, dues de les propietats visuals que utilitzen els algorismes de segmentació i classificació d’imatges són el color i la textura. Tanmateix, en moltes ocasions és necessari fusionar aquestes dues propietats per tal d’obtenir una millor caracterització dels objectes o regions que apareixen a les imatges. Això contribueix a incrementar encara més la complexitat computacional del procés de segmentació de les imatges, donat que, especialment, l’avaluació de les propietats de textura es basa en procediments molt costosos.
Donada aquesta alta dimensionalitat de les dades i l’elevat cost computacional dels mètodes de segmentació i classificació actuals, és necessari replantejar si aquests mètodes són aplicables, sobretot pel que fa a tasques que requereixen temps real, com per exemple l’anàlisi de seqüències de vídeo, el tracking, etc.
En aquesta tesi de màster es pretén orientar la recerca cap aquesta darrera línia per tal d’estudiar la viabilitat que tindrien possibles noves solucions al problema de la segmentació d’imatges en temps real usant color i textura.
En particular, els objectius de la tesi de màster són:
  1. Realitzar l’estat de l’art sobre els mètodes de classificació i segmentació d’imatges mitjançant l’anàlisi del color i la textura.
  2. Estudiar les condicions en les què uns mètodes proporcionen millors resultats que un altres, tenint en compte la seva aplicabilitat sota una doble mesura: taxa d’encert i cost computacional.
  3. Proposar noves línies de recerca orientades a la segmentació i classificació d’imatges en temps real usant característiques de color i textura.
  4. Si és possible, validar la viabilitat de les noves línies proposades.
  5. Si s’escau, s’intentarà publicar la recerca que es realitzi en algun congrés o revista científica afins a aquestes línies de recerca.